• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกรมสรรพากร ให้บริการรับชำระอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือกรมสรรพากร ให้บริการรับชำระอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์

ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เอกนิติ นิติทัณฑ์ประภาศ อธิบดีกรมสรรพากร แถลงข่าวการให้บริการรับชำระอากรแสตมป์ทางอิเล็กทรอนิกส์สำหรับตราสารอิเล็กทรอนิกส์ โดยมีบริษัท ฟินเน็ต อินโนเวชั่น เน็ตเวิร์ค จำกัด (FinNet) บริษัทย่อยของตลาดหลักทรัพย์ฯ เป็นผู้ให้บริการรายแรก เริ่มเปิดให้บริการสำหรับธุรกรรม 3 ประเภท ได้แก่ การมอบฉันทะเข้าประชุมผู้ถือหุ้น การเปิดบัญชีซื้อขายหลักทรัพย์ และ การกู้ยืมเงินเพื่อการซื้อขายหลักทรัพย์ พร้อมขยายไปยังธุรกรรมทุกประเภทในปี 2563

Previous «
Next »

Recent Posts