• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จัด “Sasin Startup Business Incubator by SET (SSI)” ปี 2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จัด “Sasin Startup Business Incubator by SET (SSI)” ปี 2

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ร่วมกับ สถาบันบัณฑิตฯ ศศินทร์ จัดโครงการ Sasin Startup Business Incubator by SET (SSI) ต่อเนื่องเป็นปีที่ 2 เพื่อพัฒนาบทบาทของคณาจารย์มหาวิทยาลัยในการสร้างสตาร์ทอัพและพัฒนาระบบนิเวศสตาร์ทอัพ (Startup Ecosystem) ของมหาวิทยาลัยในประเทศ ให้มีความเข้มแข็ง ซึ่งในปีนี้มีผู้ร่วมโครงการ SSI กว่า 200 คน จาก 54 มหาวิทยาลัยทั่วประเทศ

Previous «
Next »