• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เริ่มซื้อขาย 20 ก.พ. นี้

บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป ผู้ให้บริการร้านอาหารชั้นนำของไทย พร้อมซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ 20 ก.พ. นี้ ด้วยมูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ZEN”

นายแมนพงศ์ เสนาณรงค์ รองผู้จัดการ หัวหน้าสายงานผู้ออกหลักทรัพย์ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เปิดเผยว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ ยินดีต้อนรับ บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป เข้าจดทะเบียนและเริ่มซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ฯ ในกลุ่มเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร หมวดอาหารและเครื่องดื่ม โดยใช้ชื่อย่อในการซื้อขายหลักทรัพย์ว่า “ZEN” ในวันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2562

ZEN ประกอบธุรกิจโดยการถือหุ้นในบริษัทอื่น (Holding Company) โดยธุรกิจของกลุ่มแบ่งเป็น 3 กลุ่ม ได้แก่ 1) ธุรกิจร้านอาหาร 2) ธุรกิจแฟรนไชส์ และ 3) ธุรกิจที่เกี่ยวเนื่องอื่นๆ ได้แก่ ธุรกิจบริการจัดส่งอาหาร และบริการจัดเลี้ยง ธุรกิจให้บริการบริหารร้านอาหาร รวมถึงผลิตและจำหน่ายผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมปรุง (Ready-to-Cook) และผลิตภัณฑ์อาหารพร้อมทาน (Ready-to-Eat) เป็นต้น ปัจจุบันกลุ่มบริษัทฯ มีร้านอาหารรวม 12 แบรนด์ แบ่งเป็น กลุ่มร้านอาหารญี่ปุ่น 6 แบรนด์ ได้แก่ ZEN, Musha by ZEN, Sushi Cyu Carnival Yakiniku, AKA, Tetsu และ On the Table Tokyo cafe กลุ่มร้านอาหารไทย 6 แบรนด์ ได้แก่ ตำมั่ว, ลาวญวณ, แจ่วฮ้อน, เฝอ, de Tummour และเขียง

ZEN มีทุนชำระแล้ว 300 ล้านบาท มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท โดยเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุน จำนวน 75 ล้านหุ้น โดยเสนอขายต่อบุคคลตามดุลยพินิจของผู้จัดจำหน่ายหลักทรัพย์ ผู้ลงทุนสถาบัน ผู้มีอุปการคุณและพนักงานของบริษัทฯ ระหว่างวันที่ 7-8 และ 11 กุมภาพันธ์ 2562 ในราคาหุ้นละ 13 บาท คิดเป็นมูลค่าระดมทุน 975 ล้านบาท มูลค่าหลักทรัพย์ ณ ราคา IPO 3,900 ล้านบาท โดยมี บมจ. หลักทรัพย์ กสิกรไทย เป็นที่ปรึกษาทางการเงินและผู้จัดการการจัดจำหน่ายและรับประกันการจำหน่าย
นายบุญยง ตันสกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ. เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป (ZEN) เปิดเผยว่าการเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ ครั้งนี้ เป็นการเสริมศักยภาพการดำเนินธุรกิจให้มีความแข็งแกร่ง รองรับการขยายธุรกิจของกลุ่มบริษัทฯ เพื่อก้าวสู่การเป็นผู้นำของประเทศในธุรกิจฟู้ดเซอร์วิส (Food Service) อย่างเต็มรูปแบบ โดยมีทั้งธุรกิจร้านอาหารที่มีแบรนด์หลากหลาย สามารถตอบสนองผู้บริโภคที่มีกำลังซื้อทุกระดับ และมีธุรกิจแฟรนไชส์ที่จะช่วยให้กลุ่มบริษัทฯ สามารถขยายสาขาได้อย่างกว้างขวาง รวมถึงยังมีการดำเนินธุรกิจอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่อง ซึ่งเป็นสิ่งที่สร้างความแตกต่างและเสริมจุดแข็งให้กับการดำเนินธุรกิจอีกทางหนึ่งให้บริษัทฯ เติบโตอย่างยั่งยืน

ZEN มีผู้ถือหุ้นใหญ่ 3 ลำดับแรก ได้แก่ กลุ่มนายสรรคนนท์ และนางสาวจอมขวัญ จิราธิวัฒน์ 66.92% นายศิรุวัฒน์ ชัชวาลย์ 3.00% และบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) 1.88% การกำหนดราคาเสนอขายหุ้น IPO มาจากการสำรวจความต้องการซื้อหลักทรัพย์ (bookbuilding) ซึ่งเป็นวิธีการสอบถามปริมาณความต้องการซื้อหุ้นสามัญของผู้ลงทุนสถาบันในแต่ละระดับราคา โดยการตั้งช่วงราคา (price range) คิดเป็นอัตราส่วนราคาต่อกำไรสุทธิ (P/E ratio) ที่ 27.60 เท่า โดยคำนวณจากผลกำไรสุทธิ 4 ไตรมาสล่าสุด (ตั้งแต่ไตรมาส 4 ปี 2560 ถึงไตรมาส 3 ปี 2561) หารด้วยจำนวนหุ้นทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นครั้งนี้ (fully diluted) คิดเป็นกำไรสุทธิต่อหุ้นเท่ากับ 0.50 บาท

ทั้งนี้ บริษัทมีนโยบายการจ่ายเงินปันผลในอัตราไม่น้อยกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีและทุนสำรองต่างๆ ทุกประเภทที่กฎหมายและข้อบังคับของบริษัทกำหนด

ผู้ลงทุนและผู้สนใจ โปรดดูรายละเอียดจากหนังสือชี้ชวนของบริษัทที่เว็บไซต์ของสำนักงาน ก.ล.ต. ที่ www.sec.or.th และข้อมูลทั่วไปของทรัสต์ที่ www.zengroup.co.th และที่เว็บไซต์ www.set.or.th

Previous «
Next »