• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือห้องสมุดทั่วประเทศลดโลกร้อนในโครงการ “Library: Care the Bear”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จับมือห้องสมุดทั่วประเทศลดโลกร้อนในโครงการ “Library: Care the Bear”

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายความร่วมมือการลดภาวะโลกร้อนสู่พันธมิตรภาคสังคม จับมือสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ดำเนินโครงการ “Library: Care the Bear” ส่งเสริมห้องสมุดกว่า 600 แห่งทั่วประเทศลดโลกร้อน พร้อมต่อยอดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมสู่การปลูกต้นไม้จริง

นายกฤษฎา เสกตระกูล รองผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย กล่าวว่า ตลาดหลักทรัพย์ฯ เล็งเห็นความสำคัญของห้องสมุดในการเป็นแหล่งเรียนรู้ที่เข้าถึงประชาชนในวงกว้าง จึงร่วมกับสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ส่งเสริมเครือข่ายห้องสมุดทั่วประเทศร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการดำเนินงาน ซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อน ควบคู่การให้ความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อมแก่เยาวชนและสังคม เพื่อเกิดเป็นพฤติกรรมในชีวิตประจำวันต่อไป ภายใต้โครงการ “Library: Care the Bear” สอดรับกรอบการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ Sustainable Development Goals (SDGs) เป้าหมายที่ 13 การรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ (Climate Action)

ตลาดหลักทรัพย์ฯ ริเริ่มรณรงค์การลดภาวะโลกร้อนในมิติของผู้บริโภคผ่านโครงการ Care the Bear เมื่อปีที่ผ่านมา โดยตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค. 2561 ตลาดหลักทรัพย์ฯ และ 33 องค์กรพันธมิตรภาคตลาดทุนร่วมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกด้วยการจัดกิจกรรมแบบรักษ์โลก (Eco Event) แล้ว 1,472 ตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า หรือเท่ากับการปลูกต้นไม้ใหญ่ 163,509 ต้น และในปีนี้ตลาดหลักทรัพย์ฯ ขยายความร่วมมือสู่พันธมิตรภาคสังคม พร้อมต่อยอดความสำเร็จอย่างเป็นรูปธรรมโดยร่วมกับหน่วยงานภาครัฐ เอกชน และธุรกิจเพื่อสังคม สู่การปลูกต้นไม้จริง

ศาสตรเมธีสุวคนธ์ ศิริวงศ์วรวัฒน์ อุปนายกสมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทย ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี กล่าวว่า สมาคมได้จัดทำมาตรฐานห้องสมุดสีเขียวเพื่อส่งเสริมบทบาทการให้บริการความรู้เรื่องการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม โดยโครงการ “Library: Care the Bear” ถือเป็นส่วนสำคัญในการสร้างจิตสำนึกและปลูกฝังพฤติกรรมที่จะช่วยลดภาวะโลกร้อนให้แก่เยาวชนและสังคม ปัจจุบันมีห้องสมุดสนใจร่วมโครงการแล้วกว่า 600 แห่งทั่วประเทศ คาดว่าจะกระจายความรู้และส่งเสริมพฤติกรรมลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกซึ่งเป็นสาเหตุของภาวะโลกร้อนให้แก่ผู้ใช้บริการห้องสมุดกว่า 600,000 คนต่อปี

สมาคมห้องสมุดแห่งประเทศไทยฯ และตลาดหลักทรัพย์ฯ ได้ร่วมกันจัดอบรมเชิงปฏิบัติการให้ความรู้ สร้างเข้าใจ วิธีลดโลกร้อนแบบ Eco Library แก่บรรณารักษ์และเจ้าหน้าที่ห้องสมุด เพื่อนำไปสู่การปฏิบัติจริง พร้อมติดตามและประเมินผลการดำเนินงาน โดยจะมอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ห้องสมุดที่สามารถลดการปล่อยก๊าซเรือนจากการดำเนินงานได้สูงสุดอีกด้วย

หน่วยงานที่สนใจสามารถเข้าร่วมโครงการ Care the Bear หรือเรียนรู้การจัดกิจกรรมแบบรักษ์โลก (Eco Event) ได้ที่ www.setsocialimpact.com สอบถามเพิ่มเติม SET Contact Center 0 2009 9999

Previous «
Next »