• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ตลาดหลักทรัพย์ฯ จัดพิธีถวายพระพรชัยมงคล

ชัยวัฒน์ วิบูลย์สวัสดิ์ ประธานกรรมการ ภากร ปีตธวัชชัย กรรมการและผู้จัดการ ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย พร้อมด้วยผู้บริหารและพนักงาน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ร่วมถวายพระพรชัยมงคล พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณมหิศรภูมิพลราชวรางกูร กิติสิริสมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธิเบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในพระราชพิธีบรมราชาภิเษก พุทธศักราช 2562 ณ อาคารตลาดหลักทรัพย์ฯ เมื่อวันที่ 7 พฤษภาคม 2562

Previous «
Next »

Recent Posts