• Homepage
 • >
 • News
 • >
 • ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ชูความสำเร็จโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 4 พร้อมเดินหน้าจุดประกายเยาวชนไทยให้รู้คุณค่า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน

ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ชูความสำเร็จโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 4 พร้อมเดินหน้าจุดประกายเยาวชนไทยให้รู้คุณค่า และอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ มุ่งสร้างสังคมที่ยั่งยืน

บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ผลิตและจัดจำหน่ายเครื่องดื่มภายใต้แบรนด์สินค้าของซันโทรี่และเป๊ปซี่โคในประเทศไทย ประกาศความสำเร็จของโครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ปีที่ 4 ประจำปี 2565 ซึ่งเป็นโครงการเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อมที่บริษัทจัดขึ้นอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2562 เพื่อปลูกฝังแนวคิดเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน ผ่านการจัดหลากหลายกิจกรรมในแบบบูรณาการที่มุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของเยาวชนคนรุ่นใหม่ ตลอดจนชุมชนโดยรอบ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เรื่องบทบาทของเยาวชน ชุมชน และสังคมในการร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืน

ทีมผู้ชนะ โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ ประจำปี 2565

โครงการ “มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ” ประจำปี 2565 ได้รับเกียรติจากภาคีภาครัฐร่วมเป็นพันธมิตรของโครงการฯ ได้แก่ กรมทรัพยากรน้ำ กรมควบคุมมลพิษ สังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม, สำนักงานปลัด กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม, สำนักการศึกษา กรุงเทพมหานคร, สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาในพื้นที่เป้าหมาย จังหวัดระยอง และจังหวัดสระบุรี สังกัดกระทรวงศึกษาธิการ ทั้งนี้ยังผนึกกำลังกับ “กล่องวิเศษ” กลุ่มกิจกรรมเพื่อสังคมและสิ่งแวดล้อม ที่เล็งเห็นความสำคัญของการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ ร่วมขับเคลื่อนพันธกิจในการจุดประกายให้เยาวชนไทยตระหนักถึงความสำคัญของการใช้น้ำอย่างรู้คุณค่า ผ่าน 3 กิจกรรมหลัก ได้แก่

 1. 1. กิจกรรมส่งเสริมความรู้ด้านการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำสำหรับโรงเรียนระดับประถมศึกษารวมทั้งสิ้น 45 โรงเรียนใน 3 จังหวัดเป้าหมาย ได้แก่ กรุงเทพฯ ระยอง และสระบุรี ประกอบด้วยกิจกรรมค่ายเยาวชน
  รักษ์น้ำ (Water Youth Camp) และกิจกรรมบูรณาการความรู้เรื่องทรัพยากรน้ำในห้องเรียน (In-class Teaching) ซึ่งมีนักเรียนเข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น 2,757 คน  พร้อมทั้งสนับสนุนอุปกรณ์ที่จำเป็นในการพัฒนาคุณภาพน้ำให้แก่โรงเรียนที่เข้าร่วมกิจกรรมด้วย
 1. 2. กิจกรรมโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำโดย ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย ร่วมกับที่ปรึกษาโครงการฯ จากหน่วยงานภาครัฐ ทำงานร่วมกับโรงเรียนเป้าหมายอย่างใกล้ชิด เพื่อดำเนินโครงการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมแบบบูรณาการทั้ง 4 ด้าน ได้แก่ 
  • ด้านนโยบาย ให้โรงเรียนกำหนดนโยบายอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนเพื่อสอดคล้องกับแผนการทำงานด้านสิ่งแวดล้อมของโรงเรียน
  • ด้านบุคลากร ส่งเสริมให้ทุกฝ่ายในโรงเรียน อาทิ ผู้อำนวยการ คุณครู นักเรียน รวมถึงนักการภารโรง มีส่วนร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำตามบทบาทหน้าที่ของตน  พร้อมทั้งจัดตั้งมิซุอิกุ คลับเพื่อเป็นแกนนำขับเคลื่อนเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในโรงเรียน 
  • ด้านโครงสร้างพื้นฐาน สนับสนุนงบประมาณให้แก่โรงเรียนเพื่อพัฒนาโครงการพื้นฐานที่จำเป็นเกี่ยวกับน้ำ ของโรงเรียน เช่น ระบบน้ำดื่มสะอาด การบำบัดน้ำเสีย เป็นต้น
  • ด้านการขยายผลสู่ชุมชน สนับสนุนให้โรงเรียนจัดกิจกรรมรณรงค์เพื่อการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในชุมชนใกล้เคียง 

โดยมีโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำในปี 2565 จำนวนทั้งสิ้น 3 โรงเรียน ได้แก่ โรงเรียนวัดราชนัดดา กรุงเทพฯ โรงเรียนบ้านห้วยปราบ จังหวัดระยอง และโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี

  1. 3. กิจกรรมสุดท้ายคือการประกวดออกแบบหลักสูตรการสอนอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเชิงสร้างสรรค์สำหรับนักเรียนประถมศึกษาตอนปลายนับเป็นการเปิดโอกาสให้นิสิตนักศึกษาทั่วประเทศ ได้สร้างสรรค์หลักสูตรการสอนเรื่องการอนุรักษ์น้ำสำหรับน้องๆ นักเรียน ซึ่งกิจกรรมดังกล่าวได้รับเสียงตอบรับเป็นอย่างดีจาก 17 มหาวิทยาลัยที่ร่วมส่งไอเดียเข้ามาประกวดชิงทุนการศึกษา 

นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด

นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายบรรษัทสัมพันธ์ บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด กล่าวว่า “ตลอดเวลาที่ผ่านมา ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย มุ่งเน้นการดำเนินธุรกิจควบคู่ไปกับการดูแลสังคม และสิ่งแวดล้อม ภายใต้วิสัยทัศน์ ‘การเติบโตอย่างยั่งยืน’ หรือ ‘Growing for Good’ เรามุ่งมั่นเสริมสร้างองค์ความรู้เรื่องคุณค่าของทรัพยากรน้ำ พร้อมจุดประกายการมีส่วนร่วมอนุรักษ์น้ำและรักษาสิ่งแวดล้อมให้แก่เยาวชนมาโดยตลอด ทั้งนี้ เพื่อนำพันธสัญญาของซันโทรี่ กรุ๊ป ที่ว่า ‘มิซุ โตะ อิคิรุ (Mizu To Ikiru)’ หรือ ‘การอยู่ร่วมกับน้ำ’ มาปฏิบัติให้เกิดเป็นรูปธรรม โดยตั้งแต่ปี 2562 มีนักเรียนกว่า 14,500 คน เข้าร่วมโครงการ ‘มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ ความสำเร็จของโครงการ ‘มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ ประจำปี 2565 นับเป็นเครื่องยืนยันความมุ่งมั่นของบริษัทฯ ในการสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงบวกให้แก่สิ่งแวดล้อม เราขอขอบคุณการสนับสนุนจากภาคีภาครัฐ และสถาบันการศึกษาทั้งหมดที่เข้าร่วมโครงการฯ เราหวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้ผนึกกำลังและเดินหน้าสานต่อความสำเร็จร่วมกันในโครงการมิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ ในปี 2566 นี้ เพื่อร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ หนึ่งในทรัพยากรสำคัญที่หล่อเลี้ยงชีวิตของพวกเราทุกคน”

ทีมโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ ประจำปี 2565

นายภาดล ถาวรกฤชรัตน์ อธิบดีกรมทรัพยากรน้ำ กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม กล่าวถึงความสำคัญของการส่งเสริมให้เยาวชนมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ “ในนามของกรมทรัพยากรน้ำ ผมขอชื่นชมโรงเรียนและน้องๆ นักเรียนที่เข้าร่วมโครงการ ‘มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ ในปีที่ผ่านมา และมีความยินดีเป็นอย่างยิ่งที่ได้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการฯ ซึ่งสอดคล้องกับพันธกิจของกรมทรัพยากรน้ำในการกำกับ ควบคุม อนุรักษ์ และพัฒนาทรัพยากรน้ำ โดยกรมฯ เล็งเห็นว่าโครงการ ‘มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ ของซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย เป็นโครงการที่ส่งเสริมเยาวชนให้รักและตระหนักถึงคุณค่าของน้ำ ส่งผลระยะยาวให้แก่ชุมชนและประเทศชาติ ถือเป็นการจุดประกายเพิ่มพลังทางสังคมช่วยปลูกจิตสำนึกด้านการรักษาสิ่งแวดล้อม”

ทีมผู้ชนะ กิจกรรมประกวดการออกแบบหลักสูตรการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำในเชิงสร้างสรรค์ 2565

นางสาวพิชญานิน ภิญโญ ผู้อำนวยการโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก จังหวัดสระบุรี ตัวแทนโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ กล่าวว่า “ในนามของครูและนักเรียนโรงเรียนวัดป๊อกแป๊ก ดิฉันมีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งที่โรงเรียนของเราได้รับเลือกเป็น ‘โรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำ’ ของโครงการมิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ ปี 2565 โดยความพิเศษของโครงการฯ คือมุ่งเน้นการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วน ทั้งครู บุคลากร นักเรียน ผู้ปกครอง และชุมชน ผ่านกิจกรรมที่เน้นการสร้างองค์ความรู้และการลงมือปฏิบัติจริงในการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำ  พร้อมทั้งสามารถผสมผสานเรื่องการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในทุกๆ มิติของโรงเรียน โรงเรียนวัดป๊อกแป๊กของเราจะเป็นโรงเรียนต้นแบบรักษ์น้ำไม่ได้เลย หากปราศาจากการสนับสนุนและคำชี้แนะที่ดีจาก ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค ประเทศไทย และพันธมิตรจากหน่วยงานภาครัฐ รวมทั้งหน่วยงานต้นสังกัด โดยโรงเรียนมีความยินดีขับเคลื่อนโครงการต้นแบบรักษ์น้ำต่อไป”

โครงการ มิซุอิกุ สอนน้องรักษ์น้ำ ปีที่ 4

“บริษัท ซันโทรี่ เป๊ปซี่โค เบเวอเรจ (ประเทศไทย) จำกัด จะมุ่งมั่นเดินหน้าสานต่อโครงการ ‘มิซุอิกุ: สอนน้องรักษ์น้ำ’ ต่อไป เพื่อเป็นอีกหนึ่งฟันเฟืองสำคัญในการปลูกฝังเรื่องการอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำแก่เยาวชน และร่วมดูแลรักษาทรัพยากรน้ำและสิ่งแวดล้อมไว้ให้คนรุ่นหลังสืบไป” นางสาววิภาวรรณ ทัศนปรีชาชัย กล่าวทิ้งท้าย

Previous «
Next »