• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563

เปิดอบรม “ค่ายเยาวชนลมหายใจไร้มลทิน” ปี 2563

กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ เพื่อสร้างค่านิยมแห่งความซื่อสัตย์สุจริต ให้กับเยาวชน โดยมี ณิชาพัชณ์ เพ็ชรพันธุ์ ผอ.กองส่งเสริมการพัฒนาและสวัสดิการเด็ก เยาวชน และครอบครัว กรมกิจการเด็กและเยาวชน เป็นประธานเปิดงาน ร่วมกับ จิตรมณี ศรีประเสริฐ ผอ.กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ กรมกิจการเด็กและเยาวชน มือนาง ปิยะพงษ์ ผู้แทนมูลนิธิฯ และคณะวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิเป็นผู้ให้ความรู้ โดยกิจกรรมจัดระหว่างวันที่ 20-23 ธันวาคม 2563 ณ สถาบันพระประชาบดี อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี

Previous «
Next »