• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • คณะวิศวะมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EECON -42) 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 62

คณะวิศวะมหิดล เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EECON -42) 30 ต.ค. – 1 พ.ย. 62

คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดยภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า เป็นเจ้าภาพเตรียมจัดงานการประชุมวิชาการทางวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (42th Electrical Engineering Conference – EECON) ครั้งที่ 42 ในวันที่ 30 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2562 ณ โรงแรมเดอะกรีนเนอรี่ รีสอร์ท เขาใหญ่ จังหวัดนครราชสีมา

ผศ.ดร.จักรกฤษณ์ ศุทธากรณ์ คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวว่า การพัฒนาประเทศในปัจจุบันและอนาคตต้องอาศัยพลังงานและความมั่นคงทางไฟฟ้าเป็นตัวขับเคลื่อนสำคัญ วัตถุประสงค์ของงานประชุม EECON เพื่อส่งเสริมความก้าวหน้าองค์ความรู้วิศวกรรมไฟฟ้าและเทคโนโลยีซึ่งมีบทบาทสำคัญต่อชีวิต ธุรกิจอุตสาหกรรมและการพัฒนาประเทศ ส่งเสริมเครือข่ายนักวิจัย และความร่วมมือทางวิชาการระหว่างสถาบันการศึกษา หน่วยงานภาคเอกชนและอุตสาหกรรมในการสร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ๆรองรับการเปลี่ยนแปลงสำหรับการพัฒนาประเทศและประชาคมโลกที่ยั่งยืน ทั้งในด้านเศรษฐกิจ สังคมและสิ่งแวดล้อม

รศ.ดร.พงศธร เศรษฐีธร หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้า คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานการประชุมกรรมการจัดงานประชุมวิชาการวิศวกรรมไฟฟ้าแห่งประเทศไทย (EECON) โดยมีหัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าจากมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เข้าร่วม เพื่อเตรียมงานอย่างมีประสิทธิภาพ กล่าวว่า งานEECON จัดเป็นครั้งแรกในปี 2521 และดำเนินการจัดต่อเนื่องมาทุกปี เป็นการประชุมทางวิชาการระดับชาติที่สำคัญและมีมาตรฐานทางวิชาการเป็นที่ยอมรับในระดับสากล โดยในปี 2562 EECON ครั้งที่ 42 เปิดโอกาสให้คณาจารย์ นิสิต นักศึกษา นักวิจัย รวมถึงวิศวกร และผู้ปฏิบัติงานในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า และสาขาอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งจากสถาบันการศึกษา และหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ได้นำเสนอผลงานวิจัย โดยกำหนดหมดเขตรับบทความ ในวันที่ 27 มิถุนายน 2562 แจ้งผลการพิจารณาบทความ 24 ส.ค. 62 และหมดเขตรับบทความฉบับสมบูรณ์ 20 ก.ย. 62

สาขาของบทความที่เปิดรับ ได้แก่ 1. ไฟฟ้ากำลัง (PW) 2. การประมวลผลสัญญาณดิจิตอล (DS) 3. อิเล็กทรอนิกส์กำลัง (PE) 4. โฟโตนิกส์ (PH) 5. ไฟฟ้าสื่อสาร (CM) 6. วิศวกรรมชีวการแพทย์ (BE) 7. ระบบควบคุมและการวัดคุม (CT) 8. คอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ (CP) 9. อิเล็กทรอนิกส์ (EL) และ 10. งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับวิศวกรรมไฟฟ้า (GN)

บทความที่ผ่านการพิจารณา จะได้รับการตีพิมพ์ในเอกสารการประชุม (Proceedings) ของ EECON-42 และบทความดีเด่นแต่ละสาขาที่ได้จากการคัดเลือกจะได้รับประกาศนียบัตรภายในงานอีกด้วย

ผู้สนใจดูรายละเอียดการประชุมและการส่งบทความ ได้ที่ : https://www.eg.mahidol.ac.th/eecon42/

Previous «
Next »