• Homepage
  • >
  • News
  • >
  • กลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเงินสนับสนุน โครงการปันน้ำใจให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

กลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค พร้อมเงินสนับสนุน โครงการปันน้ำใจให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท

 กลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล บริจาคเครื่องอุปโภค-บริโภค สิ่งของจำเป็น และเงินสนับสนุน รวมมูลค่า 34,000 บาท ในโครงการปันน้ำใจให้สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท โดยมีคุณสุภารัตน์ เอกจิตราอมร ผู้อำนวยการฝ่ายการเงินกลุ่มบริษัทยูนิไทย พร้อมด้วยพนักงานยูนิไทย และซียูอีแอลเป็นตัวแทนมอบ กิจกรรมดังกล่าวเป็นไปตามพันธกิจของกลุ่มบริษัทยูนิไทย และซียูอีแอล มุ่งเน้นการพัฒนาธุรกิจให้เจริญเติบโตอย่างยั่งยืน ควบคู่ไปกับการพัฒนาความเจริญด้านชุมชน สังคม และสิ่งแวดล้อม  รวมถึงการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานต่าง ๆ เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อสังคม ชุมชน และประเทศ

Previous «
Next »