Friday, April 19, 2024
spot_img
HomeNewsกรมการพัฒนาชุมชน เปิดโครงการ Young OTOP สนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล

กรมการพัฒนาชุมชน เปิดโครงการ Young OTOP สนับสนุนเยาวชนรุ่นใหม่สร้างสรรค์ผลงานพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ OTOP สู่สากล

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน เป็นประธานเปิดโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ณ โรงแรมเดอะ คาวาลิ คาซ่า รีสอร์ท ตำบลบ้านเกาะ อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ซึ่งเป็นกิจกรรมการการอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาต่อยอด ภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์Young OTOP สู่สากล โดยมีนางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวรายงานวัตถุประสงค์ของโครงการฯ และวิทยากรผู้เชี่ยวชาญและทรงคุณวุฒิ จากหลากหลายสาขาวิชาชีพ อาทิ ผู้เชี่ยวชาญด้านผ้าไทย นักออกแบบดีไซเนอร์ ผ้าไทยที่มีชื่อเสียง ผู้เชี่ยวชาญด้านการสร้างแบรนด์ ตลอดทั้งผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด ด้านการออกแบบบรรจุภัณฑ์การต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่น  และผู้แทนหน่วยงานจากกรมการพัฒนาชุมชน เข้าร่วมกิจกรรมฯ

นายอรรษิษฐ์ สัมพันธรัตน์ อธิบดีกรมการพัฒนาชุมชน กล่าวว่า การจัดโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล ทำให้เราได้เห็นถึงความสำคัญในการส่งเสริมให้เยาวชนคนรุ่นใหม่ที่เป็นทายาทผู้ประกอบการ OTOP หรือเยาวชนคนรุ่นใหม่ที่สนใจเข้ามามีส่วนร่วม และเป็นส่วนหนึ่งในการอนุรักษ์และสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่น เพื่อเป็นการต่อยอดให้ Young OTOP ได้รับการพัฒนาศักยภาพ สร้างคุณค่าและมูลค่าเพิ่ม โดยดึงเสน่ห์เรื่องราว ผลิตภัณฑ์มาสร้างสรรค์เป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัว มีความร่วมสมัยตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าและสามารถแข่งขัน ในช่องทางการตลาดได้ทั้ง Offlineและ Online ซึ่งจะทำให้ Young OTOP มีอาชีพ มีรายได้ และคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น เกิดการอนุรักษ์ภูมิปัญญาดั้งเดิมและต่อยอดการพัฒนา จากรุ่นสู่รุ่น 

นางสาวณัฐนิช อินทสระ ผู้อำนวยการสำนักส่งเสริมภูมิปัญญาท้องถิ่นและวิสาหกิจชุมชน กล่าวเพิ่มเติมว่า กรมการพัฒนาชุมชน ได้จัดทำโครงการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อพัฒนาทักษะองค์ความรู้ให้ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Young OTOP) ได้พัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของตลาด ต่อยอด  ภูมิปัญญา ยกระดับการพัฒนาและเพิ่มมูลค่าผลิตภัณฑ์ OTOP ให้มีคุณภาพมาตรฐาน มีอัตลักษณ์เฉพาะ สร้างสรรค์และทันสมัย สามารถแข่งขันในตลาดสากล รวมถึงการเพิ่มช่องทางการตลาดผลิตภัณฑ์ Young OTOP ให้มากยิ่งขึ้น 

โดยมีกลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมโครงการในครั้งนี้ ผ่านการคัดเลือกเป็นเยาวชน Young OTOP ประเภทผ้าและเครื่องแต่งกาย และประเภทของใช้ของตกแต่ง ของที่ระลึก ที่ผ่านการคัดเลือก รวมทั้งสิ้น 111 ราย จาก 49 จังหวัด ได้แก่ ภาคเหนือ จำนวน 10 จังหวัด 27 ราย ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ จำนวน 16 จังหวัด 39 ราย ภาคกลาง จำนวน 14 จังหวัด 25 ราย และภาคใต้ จำนวน 9 จังหวัด 20 ราย กิจกรรมที่ดำเนินการตามโครงการฯ ประกอบด้วย 3 กิจกรรม ดังนี้ 

กิจกรรมที่ 1 จัดอบรมเชิงปฏิบัติการด้านการพัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาผลิตภัณฑ์ Young OTOP สู่สากล โดยผู้เชี่ยวชาญ ผู้ทรงคุณวุฒิ ดำเนินการ  3 จุด ๆ ละ 2 วัน ได้แก่ จุดที่ 1 จังหวัดเชียงใหม่ จุดที่ 2 จังหวัดอุบลราชธานี และจุดที่ 3 จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

      กิจกรรมที่ 2 พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญา Young OTOP สู่สากล โดยดำเนินการร่างต้นแบบผลิตภัณฑ์ตามความต้องการของผู้ประกอบการ Young OTOP ที่เข้าร่วมโครงการ และผลิตต้นแบบผลิตภัณฑ์พร้อมบรรจุภัณฑ์ จำนวนไม่น้อยกว่า รายละ 1 ชิ้นงาน

       กิจกรรมที่ 3 จัดกิจกรรมทดสอบตลาด การประชาสัมพันธ์ การจัดแสดง และจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Online หรือวิธีการอื่นที่เหมาะสม และประกวดผลงานผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพัฒนาตามโครงการ ฯ รับรางวัลต้นกล้านารีรัตน รางวัลพระราชทานจากสมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าสิริวัณณวรี นารีรัตนราชกัญญา

RELATED ARTICLES
spot_img
spot_img
spot_img

Most Popular